Introducció

La present Política de Privacitat ha estat desenvolupada tenint en compte el que es disposa a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal en vigor, així com pel Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la circulació d’aquestes, d’ara endavant el RGPD.

Aquesta Política de Privacitat té per objecte posar en coneixement dels titulars de les dades personals, respecte dels quals s’està recollint informació, els aspectes específics relatius al tractament de les seves dades, entre altres coses, les finalitats dels tractaments, les dades de contacte per exercir els drets que l’assisteixen, els terminis de conservació de la informació i les mesures de seguretat entre altres coses.

Responsable del tractament

En termes de protecció de dades Fund. Muntanyencs per l’Himàlaia, ha de ser considerat responsable del tractament, en relació als fitxers/tractaments identificats en la present política, concretament en l’apartat tractaments de dades.

Raó social: Fund. Muntanyencs per l’Himalaia

NRT: U800422X

Direcció: Plaça de la germandat Nº 9

Telèfon: +376 800 515

Correu- e: rgdp@mount4him.org

Tractament de dades

Les dades de caràcter personal que se sol·licitin, si escau, consistiran únicament en aquelles estrictament imprescindibles per identificar i atendre la sol·licitud realitzada pel titular dels mateixos, d’ara endavant l’interessat. Aquesta informació serà tractada de forma lleial, lícita i transparent en relació amb l’interessat. D’altra banda, les dades personals seran recollides per a finalitats determinades, explícites i legítimes, no sent tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.

Les dades recollides de cada interessat seran adequades, pertinents i no excessives en relació a les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzades sempre que sigui necessari.

El titular de les dades serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les seves dades, dels extrems generals regulats en aquesta política a fi que pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, conforme als següents aspectes.

Finalitats del Tractament

Les finalitats explícites per les quals es duen a terme cadascun dels tractaments vénen recollides en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades.

No obstant això, les dades de caràcter personal de l’interessat seran tractades amb l’exclusiva finalitat de proporcionar-los una resposta efectiva i atendre les sol·licituds practicades per l’usuari, especificades al costat de l’opció, servei, formulari o sistema de presa de dades que el titular utilitzi.

Legitimació

 

Per regla general, previ al tractament de les dades personals, Fund. Muntanyencs per l’Himàlaia obté consentiment exprés i inequívoc del titular de les mateixes, mitjançant la incorporació de clàusules de consentiment informat en els diferents sistemes de recollida d’informació.

No obstant això, en cas que no es requereixi el consentiment de l’interessat, la base legitimadora del tractament en la qual s’empara Fund. Muntanyencs per l’Himàlaia és l’existència d’una llei o norma específica que autoritzi o exigeixi el tractament de les dades de l’interessat.

 

Destinatari

 

Per regla general, Fund. Muntanyencs per l’Himàlaia no procedeix a la cessió o comunicació de les dades a terceres entitats, excepte les requerides legalment. No obstant això, en cas que fos necessari, aquestes cessions o comunicacions de dades s’informen a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes en les diferents vies de recollida de dades personals.

 

Procedència

 

Per regla general, les dades personals es recullen sempre directament de l’interessat. No obstant això, en determinades excepcions, les dades poden ser recollides a través de terceres persones, entitats o serveis diferents de l’interessat. En aquest sentit, aquest extrem serà traslladat a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes en les diferents vies de recollida d’informació i dins d’un termini raonable, una vegada obtingudes les dades i, a tot tardar, en el termini d’un mes.

 

Terminis de conservació

 

La informació recaptada de l’interessat serà conservada mentre sigui necessària per complir amb la finalitat per la qual van ser recaptades les dades personals, de manera que, una vegada complerta la finalitat les dades seran cancel·lades. Aquesta cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades conservant-se únicament a la disposició de les AAPP, jutges i tribunals, per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes. Complert el citat termini es procedirà a la destrucció de la informació.

 

Dades de navegació

En relació a les dades de navegació que es puguin tractar a través de lloc  web, en cas que es recullin dades sotmeses a la normativa, es recomana consultar la Política de Cookies publicada en el nostre web.

Drets dels interessats

La normativa en matèria de protecció de dades atorga una sèrie de drets als interessats o titulars de les dades, usuaris de lloc  web o usuaris dels perfils de les xarxes socials de Fund. Muntanyencs per l’Himàlaia.

Aquests drets que assisteixen a les persones interessades són els següents:

Dret d’accés: dret a obtenir informació sobre si les seves pròpies dades estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que s’estigui realitzant, les categories de dades que es tracti, els destinataris o categories de destinataris, el termini de conservació i l’origen d’aquestes dades.

 • Dret de rectificació: dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes o incomplertes.
 • Dret de supressió: dret a obtenir la supressió de les dades en els següents supòsits:
  • Quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per la qual van ser recaptades
  • Quan el titular de les mateixes retiri el consentiment
  • Quan l’interessat s’oposi al tractament
  • Quan hagin de suprimir-se en compliment d’una obligació legal
  • Quan les dades s’hagin obtingut en virtut d’un servei de societat de la informació sobre la base del que es disposa en l’art. 8 apt. 1 del Reglament Europeu sobre protecció de dades.
 • Dret d’oposició: dret a oposar-se a un determinat tractament basat en el consentiment de l’interessat.
 • Dret de limitació: dret a obtenir la limitació del tractament de les dades en els següents supòsits:
  • Quan l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti a l’empresa verificar l’exactitud de les mateixes.
  • Quan el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades.
  • Quan l’empresa ja no necessiti les dades per a les finalitats pels quals van ser recaptades, però l’interessat les necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Quan l’interessat s’hagi oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims de l’empresa prevalen sobre els de l’interessat.
 • Dret a la portabilitat: dret a obtenir les dades en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament quan:
  • El tractament estigui basat en el consentiment
  • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent

 

Els interessats podran exercitar els drets indicats, dirigint-se a Fund. Muntanyencs per l’Himàlaia mitjançant escrit, remès a la següent adreça electrònica: rgdp@mount4him.org indicant en la línia d’Assumpte el dret que desitja exercitar.

En aquest sentit, Fund. Muntanyencs per l’Himàlaia atendrà la seva sol·licitud com més aviat millor i tenint en compte els terminis previstos a la normativa en matèria de protecció de dades.

Seguretat

Les mesures de seguretat adoptades per Fund. Muntanyencs per l’Himàlaia són aquelles requerides, de conformitat amb l’establert a l’article 32 del RGPD. En aquest sentit, Fund. Muntanyencs per l’Himàlaia, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les persones físiques, té establertes les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir el nivell de seguretat adequat al risc existent.

En tot cas, Fund. Muntanyencs per l’Himàlaia té implementats els mecanismes suficients per a:

 1. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 2. Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 3. Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
 4. Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.